GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Kontaktní údaje správce

Název: Jáchym Janošek
Adresa sídla: Gen. Peřiny 1328/27, Hustopeče
IČO: 63436302
E-mail: info@taxihustopece.cz
Tel: 602506607
Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů (DPO): Jáchym Janošek, dostupný na výše uvedených kontaktech

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojmy:
Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „zákazník“);

Osobní údaj:
Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce:

Správcem osobních údajů je firma Jáchym Janošek (dále také „společnost“);

Zpracovatel:

Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky:

Webové stránky dostupné na https://ftaweb.esol.cz/, www.funtaxi.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění přepravy zákazníků či zásilek. Zpracování probíhá z důvodu logistického zpracování objednávky, možnosti kontaktování klienta, možnosti zpětného dohledání detailů jízdy pro případy stížnosti nebo reklamací. Účelem zpracování je i plnění smluvních podmínek obchodním partnerům. Plánování a fakturace jízd podle přepravovaných osob a termínů realizované přepravy. Možnost okamžité či zpětné identifikace jednotlivých jízd pro účely reklamací, stížností a zlepšování poskytovaných služeb.  Sběr a zpracování údajů jsou nezbytné pro poskytování služeb a plnění smluv.

Cookies:

Krátké textové soubory, které si ukládá webový nebo mobilní prohlížeč zákazníka. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů. Zákazník má možnost tyto cookies odmítnout. prostřednictvím nastavení svého prohlížeče nebo pomocí nástrojů na správu souborů cookie na webové stránce.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Společnost a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ

elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa

jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies

další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek, jména cestujících

další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi. Typicky jde o identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky.

Typicky jde o:
jiné elektronické údaje: cookies, webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli, IP adresa, datum přístupu a doba přístupu, vyhledávací dotazy, kód odpovědi http a https; přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa zákaznických účtů
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží a služeb
 • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
 • Provozování zákaznické soutěže a doručování výher
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu, zejména systému EDISX a eDispecink.cz
 • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
 • Poskytovatelé analytických služeb
 • Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
 • Poskytovatelé právních služeb, advokáti
 • Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí
 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu
 • Orgány veřejné správy

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci.

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Tvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim na míru).

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
 • Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat
 • V některých případech může být omezeno nebo odepřeno právo dotčené osoby podle zákonných požadavků

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,

Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech. Přístup k souborům cookies na základě Vašeho souhlasu potvrzením v prohlížeči má formou automatizovaného přístupu společnost Google. Na stránce objednacího systému společnost eSol.cz s.r.o.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Četl/a jsem a souhlasím.